Sohail Khan

Sohail Khan | Male | 53 Years OldBiography of Sohail Khan

Screen Name Sohail Khan
Birth Name Sohail Salim Abdul Rashid Khan
Nationality/Citizenship Indian
Date of Birth 20 December 1970
Birth Place Mumbai, India

Family Details Sohail Khan

Father
Name Salim Khan
Mother
Name Salma Khan (Sushila Charak)
Name Helen
Spouse/Partner
Name Seema Sajdeh
Son
Name Nirvaan
Name Yohan